Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Dom Książki”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego. Korzystając z usług Sklepu internetowego, powierzasz nam swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Dom Książki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem Ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 6341021839, REGON: 272757330, telefon: +48 533 300 978.

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Sprzedawcę Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres mail: agnieszka.ogorek@domksiazki.pl.

4. Sprzedawca Sklepu internetowego niniejszym oświadcza, że dane osobowe Państwa jako użytkowników Sklepu internetowego uzyskane za ich zgodą oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie w postaci plików cookies (i podobnych technologii), są przetwarzane zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie RODO), które reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi, przetwarzanymi przez Spółkę.

5. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić. Sprzedawca Sklepu internetowego może również udostępnić dane innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy obsługę prawną w celu dochodzenia roszczeń.

 

 

§2 Zasady prywatności

a. Sklep internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Sklepu.

b. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.

c. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

d. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

e. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

f. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

-  Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

-  Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

-  Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym:

  1. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

  2. w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy, wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

 

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania umów (realizacji zamówień) ze Sprzedawcą. Po realizacji zamówienia, umowy, reklamacji dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Sprzedawcy albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami. Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj dla własnych celów marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( na podstawie zgody), prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Sprzedawca gromadzi również informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep internetowy. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem i celom statystycznym.

3. Sprzedawca nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO.

4. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

- datę urodzenia,

- PESEL,

- informacje o używanej przeglądarce internetowej,

- inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

  1. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§4 Polityka „Cookies”

1. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera w wersji

Apple Safari

§5 Prawa i obowiązki

1. Sprzedawca ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.

3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Sklepu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.

4. Klient ma również prawo do, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

 

§ 6 Okres przechowywania danych

1. Sprzedawca przechowuje dane osobowe Klienta przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem (realizacji zamówienia), a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy/realizacji zamówienia.

 

Sprzedawca przechowuje dane osobowe Klienta dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez niego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – Sprzedawca będzie przetwarzał dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.